Omring

Voorwaarden winacties

Algemene Actievoorwaarden

I. Algemeen

De algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op winacties, prijsvragen en andere promotionele activiteiten georganiseerd door Omring (hierna: de ‘organisator’). Door deelname aan de betreffende promotionele activiteiten gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene Actievoorwaarden. Daarnaast kunnen er per promotionele activiteit specifieke voorwaarden van toepassing worden verklaard.

De betreffende promotionele activiteiten hebben als doel om een prijs of prijzen te vergeven aan klanten, volgers en/of fans van Omring (verder te noemen: 'de prijs').

De organisator behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Algemene Actievoorwaarden zal op de website www.omring.nl worden geplaatst, voorzien van de laatste wijzigingsdatum.

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Algemene Actievoorwaarden.

II. Deelname en mechanisme

Deelname aan promotionele activiteiten van de organisator is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de organisator en hun familieleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar.

Iedere deelnemer waarborgt dat in het geval van fotowedstrijden (i) hij/zij de ingezonden foto zelf heeft gemaakt, (ii) er toestemming is gevraagd aan eventuele andere personen die naast de deelnemer op de foto zichtbaar zijn, en (iii) dat zijn/haar inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en (iv) dat de inhoud van de inzending niet in strijd is met de wet en geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende beelden/teksten bevat.

Met de inzending van beeldend of tekstueel materiaal doet men afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan de organisator overgedragen.

Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de organisator om hun namen, reacties en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie te gebruiken.

De deelnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat zijn of haar inzendingen zichtbaar zullen zijn op de diverse Omring kanalen zolang de actie loopt.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan promotionele activiteiten. De organisator kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

 

 

De organisator behoudt zich het recht voor om (potentiële) deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens de organisator.

III. Prijzen

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Om aanspraak te maken op de prijs dient de winnaar binnen vijf (5) werkdagen de prijs te aanvaarden en benodigde adresgegevens te versturen. Mocht een winnaar niet binnen vijf (5) werkdagen na bekendmaking contact hebben opgenomen met de organisator, dan vervalt zijn/haar aanspraak op de prijs en zal de prijs niet worden uitgekeerd.

De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld en/of voor andere diensten of producten en kan niet worden overgedragen aan derden.

Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de organisator.

IV. Aansprakelijkheid

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan de promotionele activiteit, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

De organisator, de door haar ingeschakelde personen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade (direct en/of indirect) die op enige wijze verband houdt met de actie. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Organisator heeft geen enkele betrokkenheid bij noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de prijs door de winnaar, waaronder mede begrepen fiscale en financiële gevolgen van het gebruik van de prijs.

Noch de organisator, noch de door haar ingeschakelde personen of derden, kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijzen. De organisator is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs, noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door organisator, adverteerders/sponsors of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de organisator niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs en zal de datum van levering in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

De organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze actie en het beheer van de omring kanalen. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. De organisator is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de website of andere door de organisator openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook.

V. Persoonsgegevens

De deelnemers verlenen door deelname aan deze actie toestemming tot verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze actie. Organisator mag de persoonsgegevens opnemen in een voor deze actie bestemd gegevensbestand en zal deze vertrouwelijk en conform de vigerende wet- en regelgeving behandelen.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden louter voor deze actie gebruikt en niet verkocht of verstrekt aan derden. De gegevens worden tijdelijk opgenomen in een bestand; op dit bestand is vigerende wet- en regelgeving van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze actie en het uitkeren van de prijs en zullen direct na de actie verwijderd worden.

VI. Slotbepalingen

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Algemene Actievoorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar communicatie@omring.nl.

De organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke Actievoorwaarden gedurende de looptijd van een promotionele actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door de organisator op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig of ongeldig zouden blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze actievoorwaarden aan.

Op deze Algemene Actievoorwaarden en alle met de Specifieke Actievoorwaarden verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Algemene Actievoorwaarden of Specifieke Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus opgemaakt te Hoorn, 1 februari 2019.

 

 

Neem contact op

Bel 088 – 206 79 99
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omringpas.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker