Over Omring

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Stichting Omring doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze zorgcliënten, Omringpashouders en bezoekers van onze website. In de Cookieverklaring onderaan deze pagina ziet u specifieke informatie over de werking van onze website.

Stichting Omring is een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning biedt in Noord-Holland Noord. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Zowel thuis als in een van onze 25 woonzorglocaties.

Contactgegevens

Stichting Omring
Nieuwe Steen 36
1625 HV Hoorn
088 - 206 89 10 
service@omring.nl
KvK-nummer 41236583

Persoonsgegevens die wij verwerken

Omring verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen. Als u ons belt, gebruiken wij uw telefoonnummer om uw klantgegevens erbij te zoeken. Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt Omring ook bijzondere persoonsgegevens van u. Bij bijzondere persoonsgegevens moet u denken aan bijvoorbeeld medische gegevens/gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens hebben we nodig om u de juiste zorg t.a.v. uw hulpvraag aan te kunnen bieden.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betalingen.
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om diensten en producten bij u af te leveren.
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om invulling te kunnen geven aan onze taken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Omring blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van Omring plaatsvinden. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming. U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken. Vanaf het moment van intrekking zullen uw gegevens dan niet meer delen met de bewuste derde.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fg@omring.nl. Voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen moeten wij uw identiteit eenduidig vaststellen. Het vaststellen van de identiteit geschiedt op basis van het tonen van geldige identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor een gemachtigde, die namens een betrokkene een verzoek indient. Machtigen is het overdragen van de bevoegdheid aan een andere persoon. De indiener van een verzoek kan zich in persoon aan de receptie van het Baken komen identificeren. Is dit niet mogelijk, dan kan de identiteit ook worden vastgesteld via een beeldapplicatie, bijvoorbeeld Whatsapp, waarin het identiteitsbewijs door de indiener wordt getoond. Van het getoonde identiteitsbewijs wordt alleen de naam en het paspoortnummer vastgelegd.

Als de identiteit niet kan worden geverifieerd en vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, stelt de medewerker altijd nadere identificerende vragen. Dit geldt ook in geval dat betrokkene niet ‘in persoon’ kan verschijnen.

Als bij de identificatie gebruik is gemaakt van identificerende vragen, wordt hiervan melding gemaakt in het (inzage)dossier.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.

Wie mag uw zorgdossier inzien?

Om uw privacy te beschermen mogen alleen uzelf, uw behandelaars en andere hulpverleners, die bij uw behandeling betrokken zijn, uw dossier inzien. Ook een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor schriftelijk gemachtigd is, mag uw zorgdossier inzien. Het moet dan voor de hulpverlener wel duidelijk zijn dat deze in het belang van de patiënt handelt. Uw partner of andere familieleden mogen uw zorgdossier niet inzien, behalve als u daar toestemming voor geeft. U doet dit door hen schriftelijk te machtigen.

Omring verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. Zij zal deze uitsluitend verstrekken als dit een wettelijke verplichting is of nodig is voor de uitvoering van onze diensten of, bijvoorbeeld bij een noodsituatie, aan externe hulpverleners. Met organisaties, die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen wij o.a. om  er voor te zorgen dat die organisatie op eenzelfde veilige en vertrouwde wijze omgaat met uw gegevens.

Cameratoezicht

Binnen Omring wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht, zoals vastgelegd in het ‘Cameratoezicht reglement’. Cameratoezicht wordt door Omring gebruikt om medewerkers, bezoekers en/of cliënten te beschermen, om eigendommen van medewerkers, bezoekers, cliënten en van Omring zelf te beschermen tegen diefstal en om toezicht te houden op het welzijn en de zorg van cliënten.

Bij locaties van Omring waar gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht, is bij de ingang een informatiebord geplaatst, waarmee bezoekers, cliënten en medewerkers worden geïnformeerd over het cameratoezicht.

Camerabeelden worden maximaal 7 x 24 uur bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor daartoe bevoegde en geautoriseerde medewerkers. De kamer waarin de opnameapparatuur zich bevindt is goed beveiligd.

Betrokkenen kunnen Omring vragen om camerabeelden in te zien. Hiervoor wordt een verzoek ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming (fg@omring.nl). In dit verzoek moet de aanvrager de datum en tijdstip van de opname en de reden voor het verzoek aangeven. De Functionaris Gegevensbescherming zal het verzoek beoordelen. Gezien de beperkte bewaartermijn, kunnen uitsluitend beelden worden ingezien tot 7 dagen terug van de datum van indiening van het verzoek.

Veiligheid en opslag persoonsgegevens

Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

Omring maakt gebruik van up-to-date technische (beveiliging) systematieken en software om verlies of onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk in te perken. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.

Mocht er onverhoopt, ondanks alle getroffen technische maatregelen, sprake zijn van een datalek waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht. Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.

Wat doet u als uw privacy is geschonden?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via fg@omring.nl

Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan de Raad van Bestuur, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een brief.

Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met Omring niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet en e-Privacy wetgeving.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via fg@omring.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Omring te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Wij hebben onze privacyverklaring op 20 maart 2019 voor het laatst gewijzigd.

Cookieverklaring

Om de voorkeuren van uw websitebezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd m.b.v. cookies.

Onderstaand een overzicht van de cookies die worden gebruikt op de website van Omring.

Functionele cookies

Omring.nl plaatst een aantal functionele cookies. Deze worden gebruikt zodat uw gebruik van de website eenvoudiger wordt. U kunt hierbij denken aan resolutie en lettertype. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

Door wie geplaatst?

Omring 

Met wie gedeeld?

We delen uw informatie niet met derden

Meer weten?

https://www.omring.nl/privacy-cookieverklaring

Niet-functionele cookies

Google

Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen. Deze kennis wordt gebruikt om de website te verbeteren. Gericht op de privacy van u als websitebezoeker, hebben we het anonimiseren van IP-adressen aangezet. Dit betekent dat uw IP-adres niet naar Google Analytics wordt gestuurd en ook niet gebruikt wordt door derden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst?

Google.nl

Met wie gedeeld?

Google (Analytics) deelt anonieme data met derden.

Meer weten?

http://www.google.com/policies/privacy/

Bing

Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen. Deze kennis wordt gebruikt om de website te verbeteren. Gericht op de privacy van u als websitebezoeker, hebben we het anonimiseren van IPadressen aangezet. Dit betekent dat uw IP-adres niet naar Bing Webmaster Center wordt gestuurd en ook niet gebruikt wordt door derden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Bing.nl / Microsoft

Met wie gedeeld?

Microsoft / Bing (Webmaster Center) deelt anonieme data met derden.

Meer weten?
https://privacy.microsoft.com/nl-NL/

Userlike

Door plaatsing van deze cookies kunt u chatten met één van onze medewerkers van de klantenservice. Deze cookies worden maximaal tot het einde van uw bezoek bewaard.

Door wie geplaatst?

Userlike.com

Met wie gedeeld?

We delen uw informatie niet met derden.

Meer weten?

https://www.userlike.com/nl/terms#privacy-policy

Liveagent

Door plaatsing van deze cookies kunt u chatten met één van onze medewerkers van de klantenservice. Deze cookies worden maximaal tot het einde van uw bezoek bewaard.

Door wie geplaatst?

salesforceliveagent.com, force.com

Met wie gedeeld?

We delen uw informatie niet met derden.

Meer weten?

https://www.ladesk.com/privacy-policy-live-agent/

YouTube

Door plaatsing van deze cookies kunt u video’s bekijken die op de website worden getoond. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst?

Youtube.com

Met wie gedeeld?

We delen uw informatie niet met derden

Meer weten?

http://www.google.com/policies/privacy/

Social media-buttons

Als u een pagina of vacature van Omring.nl deelt via Facebook, Twitter of LinkedIn, dan wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door het betreffende social media kanaal wordt geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Hoe lang ze bewaard blijven hangt af van de keuzes van de sociale netwerken. Omring heeft hier geen invloed op.

Door wie geplaatst?

Facebook.com, Twitter.com, LinkedIn.com

Meer weten?

http://www.facebook.com/help/cookies

http://twitter.com/privacy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Tracking cookies

Omring maakt gebruik van tracking cookies. Deze cookies bevatten informatie over individueel surfgedrag en stellen profielen op basis van die informatie. Vervolgens wordt deze informatie gebruikt voor advertentie-doeleinden: 

  • het bijhouden van welke advertenties u al heeft gezien om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt
  • het meten van de campagnes en advertenties
  • het tonen van relevante, persoonlijk en gerichte advertenties.

De website maakt gebruik van Facebook, Google en Bing pixels. Deze pixels werken samen met de Tracking cookies om informatie te verzamelen. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat u relevante content krijgt aangeboden op de kanalen van Facebook en Google, Bing, Youtube en social media-buttons.

Facebook

Een Facebook Pixel kan worden ingezet, met uw toestemming, zodat we u via Facebook op de hoogte kunnen houden via relevante advertenties en aanbiedingen van Omring. De cookie bevat alleen informatie wanneer u onze website heeft bezocht. 

Door wie geplaatst?
Facebook

Met wie gedeeld?
Facebook

Meer weten?
facebook.com/help/cookies

Google

Een Google pixel kan ook worden ingezet, met uw toestemming, zodat we u via Google relevante advertenties en aanbiedingen van Omring kunnen aanbieden.

Door wie geplaatst?
Google

Met wie gedeeld?
Google

Meer weten?
policies.google.com/privacy

Bing
Een Bing UET tag kan ook worden ingezet, met uw toestemming, zodat we u via Bing relevante advertenties en aanbiedingen van Omring kunnen aanbieden. 

Door wie geplaatst? 
Microsoft/ Bing

Met wie gedeeld? 
Microsoft / Bing

Meer weten? 

https://privacy.microsoft.com/nl-NL/

Google Optimize

Google Optimize kan worden ingezet, met uw toestemming, om de website verder te optimaliseren en de tevredenheid onder bezoekers te verhogen door de inhoud van de website te testen.

Door wie geplaatst?

Google

Met wie gedeeld?

Google

Meer weten?

https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Microsoft Clarity 

Wij maken gebruik van Microsoft Clarity om heatmaps en recordings van bezoeken vast te leggen. Hiermee kunnen we zien hoe onze website gebruikt wordt en aan de hand van die informatie kunnen we de gebruikerservaring verbeteren.

Door wie geplaatst?
Microsoft

Met wie gedeeld?
Microsoft

Meer weten?
https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker