Privacyverklaring

U bezoekt een website van Stichting Omring, gevestigd aan Nieuwe Steen 36 (gebouw: ‘Het Baken’), 1625 HV Hoorn, KvK-nummer 41236583. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 0229 - 206 777 en per e-mail: service@omring.nl. 

Introductie

Stichting Omring is een zorgorganisatie in Noord-Holland Noord, die ondersteuning en zorg biedt met thuiszorg, specialistische zorg, revalidatie en behandeling van (hart)aandoeningen. Via de website, maar ook telefonisch, kan informatie verkregen worden over onze producten en diensten. Per product of dienst kunt u via de website relevante informatie en contactgegevens vinden.  

Indien u onze website met de URL www.omring.nl bezoekt of producten of diensten aanvraagt via de website, verkrijgen wij persoonlijke gegevens van u, hierna genoemd: ‘persoonsgegevens’. 

Stichting Omring doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en verwerkt de genoemde persoonsgegevens als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (die per 25 mei 2018 zal worden vervangen door de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) en de Telecommunicatiewet. In bepaalde situaties kan in het kader van onze dienstverlening ook de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing zijn en/of verdere wet- en regelgeving, maar dat valt buiten het bereik van een bezoek aan onze website of het aanmelden voor producten of diensten via onze website . 

In deze Privacy Policy is vermeld hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Afhankelijk van of u gebruik maakt van onze verdere producten en diensten, kunnen er meer of verdere persoonsgegevens door u worden verstrekt en door ons worden verwerkt. Dit kan onder andere van toepassing zijn als u een aanmeldformulier invult, een contact- of terugbelverzoek doet, contact opneemt om een afspraak te maken met een therapeut of zorgverlener of een Omringpas aanvraagt. 

Het spreekt voor zich dat wij ons ook ten aanzien van de verwerking van die verdere persoonsgegevens aan alle toepasselijke wet- en regelgeving houden; waar dit toepasselijk is informeren we u daar verder over bij uw aanmelding voor het betreffende product of de betreffende dienst .  

Verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden, die wij strikt in acht nemen. Dit geldt ongeacht of we persoonsgegevens verzamelen, opslaan of anderszins gebruiken; al deze termen vallen onder het begrip verwerken. Waar nodig, vragen we u daarvoor ook nog eens afzonderlijk om uw toestemming te geven of vragen we u om een opt-in aan te vinken. Dit is vooral van toepassing als u zich daadwerkelijk aanmeldt voor een bepaald product of dienst of als u uw e-mailadres doorgeeft om met ons te communiceren. Gelet op het zogenaamde ‘spamverbod’ en de eisen die de Telecommunicatiewet stelt aan het gebruik van e-mailadressen, kan het zo zijn dat u in dat geval een extra opt-in dient aan te vinken. Ook daarbij staat het zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens dan uiteraard steeds voorop.  

Waarom en welke persoonsgegevens verwerken we van u?

Indien u alleen onze website bezoekt en verder geen gebruik maakt van onze producten en diensten, verwerken wij alleen in bepaalde gevallen en op tijdelijke basis uw IP-adres en bepaalde cookiegegevens, die veelal niet te herleiden zijn tot u persoonlijk (en dan ook geen persoonsgegevens (meer) zijn). Bekijk voor de regels die gelden voor cookies en de verschillende cookies ons Cookiebeleid onderaan deze pagina.

Indien u zich daadwerkelijk via onze website aanmeldt voor bepaalde producten of diensten, dan dient u tevens een aantal verdere persoonlijke gegevens te verstrekken om het product of de dienst geleverd te kunnen krijgen. 

Daarbij valt onderscheid te maken tussen de volgende producten en diensten (doeleinden), waarvoor telefonisch contact dient te worden opgenomen, dan wel een aanmeldformulier moet worden ingevuld:

-    het maken van een afspraak met een therapeut

-    het aanmelden voor een e-mail nieuwsbrief 

-     een contactverzoek

-     een terugbelverzoek

-     het aanvragen van een Omringpas 

-     het indienen van een informatieverzoek; dit kan informatie over uitjes of cursussen betreffen of over concrete Stichting Omring producten / diensten

Bij bovenstaande verzoeken dan wel aanvragen, wordt om de volgende persoonsgegevens verzocht, of om een gedeelte daarvan. Daarbij worden niet méér persoonsgegevens verzocht dan nodig voor het leveren van het concrete product of de dienst. 

Afhankelijk van het product of de dienst waarvoor u zich aanmeldt, zijn er in bepaalde gevallen meer of minder gegevens vereist en zal er om aanvullende toestemming worden verzocht (waaronder bij de aanvraag voor de e-mail nieuwsbrief):

-    NAW  (naam, adres, woonplaats (inclusief postcode))

-    Geslacht

-    Geboortedatum

-    Telefoonnummer

-    E-mailadres

-    Burgerlijke staat

-    Omringpasnummer

-    Onderwerp/behandelonderwerp 

-    Betaalgegevens/bankrekeningnummer (IBAN ) 

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Volgens de toepasselijke wet- en regelgeving mogen we persoonsgegevens alléén verwerken voor duidelijk omschreven doeleinden. Stichting Omring verwerkt uw persoonsgegevens zoals gezegd alleen als u zich voor een van de genoemde producten of diensten heeft aangemeld of een aanvraag heeft gedaan, zoals hiervoor omschreven.
Afhankelijk van welk product of dienst het betreft, waarvoor u zich heeft aangemeld, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden: 

Het maken van een afspraak met een therapeut

Bij een dergelijke aanvraag verwerken we uw persoonsgegevens alleen om de afspraak in te plannen. Zodra de afspraak is bevestigd, treedt u in overleg met de therapeut en verwijderen wij   alle gegevens ter zake van de afspraak – een en ander behoudens vervolgafspraken.

Het aanmelden voor een e-mail nieuwsbrief 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u de e-mail nieuwsbrief toe te zenden. Daarbij kunt u uw aanmelding / toestemming voor verzending van de e-mail nieuwsbrief altijd intrekken  door gebruik te maken van de afmeldlink in de betreffende e-mail nieuwsbrief. 

Een contactverzoek

We verwerken uw persoonsgegevens alleen om gericht en voorbereid contact met u op te nemen over het door u genoemde onderwerp, door een medewerker van Stichting Omring die kennis heeft over het onderwerp. 

Een terugbelverzoek

We verwerken uw persoonsgegevens alleen om u gericht en voorbereid te kunnen (laten) terugbellen, door een medewerker van Stichting Omring die uw vraag kan beantwoorden.

Het aanvragen van een Omringpas

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, zoals ook is opgenomen in de Spelregels Omringpas [link]:

-    Het verwerken van de aanmelding voor de Omringpas, de bevestiging daarvan per e-mail en per post en het toezenden van de Omringpas per post;

-    Het vier keer per jaar per post toezenden van het Omringpas-magazine waarin de aanbiedingen van Omring en geselecteerde partners, evenals verhalen uit de zorg zijn opgenomen;

-    Indien daar apart, uitdrukkelijk voorafgaande toestemming voor is gegeven door middel van een opt-in:

(i)    Het verzenden van de Stichting Omring e-mail nieuwsbrief;

(ii)    Het verzenden van relevante informatie over Stichting Omring diensten, producten en cursussen, evenals die van geselecteerde partners, op basis van uw interessegebieden zoals aangegeven bij uw aanmelding. De verzending vindt uitsluitend plaats door Stichting Omring. 

(iii)    Bovengenoemde toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door gebruik te maken van de afmeldlink in de betreffende berichten.

(iv)    De verwerking voor meer of andere doeleinden kan uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming, welke alsdan per opt-in zal worden verzocht.

(v)    Uw persoonsgegevens worden verwijderd, zodra uw aanspraak op de Omringpas vervalt.

Het indienen van een informatieverzoek

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om de door u verzochte informatie aan u toe te sturen, per e-mail of per post. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij u een of meer aanvullende verzoeken heeft, een of meer contactmomenten wenst te hebben over bepaalde producten of diensten of een bepaald product of dienst geleverd wenst te krijgen.

Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig voorafgaand aan de verwerking, tenzij er sprake is van een gerechtvaardigde grondslag of tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn (dan is geen sprake meer van persoonsgegevens). 

We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden

Het uitgangspunt is in alle gevallen dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken om onze eigen Stichting Omring dienstverlening uit te voeren, ongeacht of dit de levering van een product of dienst betreft. We vinden het heel belangrijk om te benadrukken dat we uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken. 

Als u gebruik wilt maken van een product of dienst van een derde partij, met wie wij samenwerken, dan bemiddelen wij alleen maar en zijn wij géén partij bij de overeenkomst die u vervolgens met die derde partij sluit. U verstrekt uw persoonsgegevens, voor zover toepasselijk, dan alleen zelf, en rechtstreeks, aan die derde partij en wij vallen daar geheel tussenuit. De overeenkomst die u dan sluit met die derde partij, wordt ook aangegaan tegen de voorwaarden die die derde partij hanteert. Wij zijn niet aansprakelijk voor de producten of diensten van die derde partij, noch hebben wij zicht op en staan we in voor de manier waarop die partij uw persoonsgegevens verwerkt.

Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de aanbiedingen die dergelijke derde partijen doen, de manier waarop zij deze aanprijzen en de manier waarop zij daar uitvoering aan geven. 

Inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens, het recht om vergeten te worden en dataportabiliteit

U heeft altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. 

Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben om een product of dienst aan u te kunnen leveren. 

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u tevens een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of om deze aan te laten vullen. Het spreekt daarbij voor zich dat het in ons beider belang kan zijn om over volledige en correcte persoonsgegevens te beschikken. 

Tot slot kunt u uw gegevens bij ons opvragen met het doel om deze aan een andere partij te verstrekken, de zogenaamde dataportabiliteit. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een dergelijke manier, dat wij binnen een redelijke termijn, met inachtneming van de wet- en regelgeving inzichtelijk kunnen maken welke persoonsgegevens wij verwerken én deze aan u kunnen verstrekken.

In alle gevallen nemen wij uw verzoek in behandeling binnen één (1) maand na ontvangst, ongeacht of u dit per post of per e-mail heeft gedaan. In uitzonderlijke gevallen staat de AVG ons een reactietermijn toe van drie (3) maanden. Dit neemt niet weg dat we verzoeken altijd voortvarend zullen oppakken en daarop gemotiveerd zullen reageren, toewijzend, dan wel in de situaties waarin ons dat is toegestaan volgens de AVG, afwijzend.

Veiligheid en opslag persoonsgegevens

Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we al die passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen wij, en niemand anders, uw persoonsgegevens verwerken. En alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke doel waarvoor u onze website bezoekt en/of de producten en diensten waarvoor u zich aanmeldt. 

Daarbij maken wij gebruik van up-to-date technische (beveiligings)systemen en software om hacking, dataverlies of lekken te voorkomen en worden uw persoonsgegevens alleen op lokale servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vinden uitdrukkelijk geen data transfers buiten de EU plaats. 

De maatregelen die wij treffen zijn er ook op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Waar passend, omvatten deze maatregelen versleuteling, encryptie en/of pseudonimisering. Daarbij heeft alleen een beperkte kring van personen, die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend, toegang tot de gegevens en enkel indien dit nodig is om de overeengekomen producten of diensten aan u te kunnen leveren en indien de bedoelde personen daarbij betrokken zijn. 

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, ondanks alle getroffen technische maatregelen, dan zullen wij u evenals de Autoriteit Persoonsgegevens daar binnen 72 uur over informeren met inachtneming van de voorwaarden die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie. Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere datalekken, schade of verdere gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken. 

Datalekken worden binnen Stichting Omringpas gedocumenteerd en geregistreerd. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de producten en diensten. Dit betekent dat, zodra wij het betreffende product of de dienst geleverd hebben, ons uitgangspunt is dat we de persoonsgegevens zo snel mogelijk zullen verwijderen. Een en ander behoudens andersluidende afspraken met u, dan wel bij doorlopende contractuele afspraken en verplichtingen, dan wel bij wettelijke verplichtingen die (kunnen) maken dat we de persoonsgegevens langer dienen te bewaren dan het doel van de verwerking in beginsel rechtvaardigt (denk aan fiscale bewaartermijnen voortvloeiend uit fiscale wet- en regelgeving, die 7 jaar voorschrijft ingeval van relevante fiscale informatie).

Wijzigingen

Deze Privacy Policy heeft betrekking op het gebruik van de website en het via de website aanvragen van producten of diensten, zoals wij deze aanbieden op de datum waarop deze Privacy Policy is opgesteld. Aangezien onze dienstverlening continu in beweging is en wordt aangevuld met nieuwe producten en diensten, kunnen ook deze voorwaarden wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de Privacy Policy op onze website te raadplegen. Indien we aanpassingen doorvoeren, vermelden we dit op de website of, waar dit van toepassing is, per e-mail.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Omring, Nieuwe Steen 36 (gebouw: ‘Het Baken’), 1625 HV Hoorn

Telefoonnummer: 0229 - 206 777

E-mail: service@omring.nl  

 

Stichting Omring, april 2018.

Cookiebeleid

 

Functionele cookies

 

Sessie

Naam cookie: ASP.NET_Session

Wie plaatst de cookie: Omring.nl

Doel cookie: Deze cookie slaat tijdelijk informatie op van de websitebezoeker zijn sessie. Hierdoor hoeft de bezoeker bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen bij het herladen van een pagina.

Hoe lang wordt de cookie bewaard: Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van de sessie.

Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookie vermindert de usability van uw website.

Wordt er informatie verstrekt aan derden: Informatie wordt niet met derden gedeeld.

Meer informatie: http://support.microsoft.com/kb/899918

 

Resolutie

Naam cookie: Resolution

Wie plaatst de cookie: Omring.nl

Doel cookie: Deze cookie slaat de resolutie op waarin de website wordt weergegeven.

Hoe lang wordt de cookie bewaard: Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van de sessie.

Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookie moet bij ieder bezoek de resolutie opnieuw worden vastgesteld.

Wordt er informatie verstrekt aan derden: Informatie wordt niet met derden gedeeld.

 

Lettertype

Naam cookie: dw

Wie plaatst de cookie: Omring.nl

Doel cookie: Deze cookie registreert welke lettergrootte de websitebezoeker heeft gekozen.

Hoe lang wordt de cookie bewaard: Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van de sessie.

Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookie moet bij ieder bezoek de lettergrootte opnieuw worden vastgesteld.

Wordt er informatie verstrekt aan derden: Informatie wordt niet met derden gedeeld.

 

Niet-functionele cookies

 

Google Analytics

Naam cookie: utma, utmb, utmc, utmv, utmz

Wie plaatst de cookie: Google, als deel van de Analytics-dienst.

Doel cookie: Deze cookies registreren het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen. Deze kennis wordt gebruikt om de website te verbeteren.

Hoe lang wordt de cookie bewaard: Maximaal 2 jaar.

Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookies mist u als eigenaar bezoekersstatistieken.

Wordt er informatie verstrekt aan derden: Google (Analytics) deelt anonieme data met derden.

Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Gericht op de privacy van de websitebezoeker, hebben we het anonimiseren van IP-adressen aangezet. Het IP adres wordt hierdoor niet meer naar Google Analytics gestuurd.

 

Share This

 

Naam cookie: _stid, _uset, _unam, UID, UIDR

Wie plaatst de cookie: Share This

Wat is het doel: Deze cookies bevatten informatie waarmee Share This de websitebezoeker kan identificeren.

Hoe lang wordt de cookie bewaard: Maximaal 1 jaar.

Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookies kunnen websitebezoekers geen content (webpagina’s) delen op diverse social media.

Wordt er informatie verstrekt aan derden: Share This deelt anonieme data met derden.

Meer informatie: http://www.sharethis.com/privacy