Algemene voorwaarden Omringpas

Actievoorwaarden Omringpas

Nieuwe pashouders die de Omringpas aanvragen in de periode van 01-04-2024 tot en met 30-06-2024 krijgen een Huis & Tuin bon t.w.v. €7,50 cadeau. Door deelname aan de actie verklaart u akkoord te gaan met de actievoorwaarden. 

Actievoorwaarden  

 1. De actie loopt van 01-04-2024 tot en met 30-06-2024. 
 2. Voor de actie geldt dat alle nieuwe Omringpashouders een Huis & Tuin bon t.w.v. €7,50,- cadeau krijgen. Deze ontvangen zij tegelijkertijd met hun Omringpas.
 3. Medewerkers van Omring zijn uitgesloten van deelname. 
 4. Over het al dan niet toekennen van de Huis & Tuin bon kan niet worden gecorrespondeerd met Omring. 
 5. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. 
 6. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.  
   

Uw gegevens

1. U geeft Omring toestemming uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, woonplaats en geboortedatum op te slaan zodat wij u kunnen benaderen voor eventuele vragen en/of informatie met betrekking tot deze actie.

2. De aanvrager dient ouder dan 18 jaar te zijn.

3. De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, conform onze privacyverklaring.

4. U garandeert dat u zelf de rechtmatige gebruiker bent van het opgegeven e-mailadres.

5. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen, vervalt het recht op de gratis Omringpas.

6. Omring behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten die aantoonbaar misbruik maken van de actie.
 

Omringpas

 • De Omringpas wordt aangeboden door Stichting Omring (hierna: Omring), gevestigd aan de Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, KvK-nummer 41236583.
 • Het aanvragen van en het aanmelden voor de Omringpas kan online via https://www.omring.nl/omringpas-omring, telefonisch via 088 206 7999 of in een van de Omringwinkels. De Omringpas is geldig voor de duur van één kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december of voor een deel van een kalenderjaar, indien aanmelding gedurende een kalenderjaar plaatsvindt. Bestelt u een Omringpas vanaf oktober dan is de Omringpas geldig vanaf dat moment (oktober, november, december van het huidige jaar) én het kalenderjaar daarop van 1 januari tot en met 31 december.
 • De pas kost bij automatische incasso jaarlijks €24,95. Als u het eerste jaar de bestelling voldoet met iDeal wordt dit automatisch omgezet naar factuurbetaling in de daaropvolgende jaren. Bij factuurbetaling betaalt u €27,50 (bedragen per 1 januari 2021).
 • Wilt u betalen per automatische incasso? Dit kunt u gemakkelijk omzetten via: https://www.omring.nl/betalen-automatische-incasso
 • Bij aanmelding gedurende een kalenderjaar dient de volledige jaarlijkse bijdrage betaald te worden.
 • De Omringpas geldt per huishouden en is huishouden- en persoonsgebonden. Dit houdt in dat alle leden van het huishouden gebruik kunnen en mogen maken van de Omringpas. Daarbij dienen alle leden ingeschreven te staan op hetzelfde adres als waar u volgens het bevolkingsregister (GBA) woont. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat derden, niet-leden van een huishouden, gebruik maken van de Omringpas.
 • Omringpashouders hebben eerst ná betaling van hun jaarlijkse bijdrage recht op de Omringpas en de bijbehorende kortingen en voordelen. Op vertoon van de Omringpas ontvangen Omringpashouders korting op de diensten, producten en cursussen van Omring en door haar geselecteerde partners en kunnen zij gebruik maken van de verdere voordelen die aan de Omringpas verbonden zijn.
 • Indien men gebruik wil maken van de korting of andere voordelen, kan door Omring of door haar geselecteerde partners om de Omringpas of het Omringpas nummer gevraagd worden. Deze dient dan te allen tijde getoond te worden om van de aan de Omringpas verbonden kortingen en voordelen te kunnen profiteren.
 • Wanneer u in het nieuwe kalenderjaar nog geen nieuwe Omringpas heeft ontvangen terwijl u de Omringpas wel heeft verlengd, kunt u zich legitimeren met de Omringpas van het voorafgaande kalenderjaar.
 • Iedereen die 18 jaar of ouder is kan Omringpashouder worden en gebruik maken van de Omringpas, ook als u buiten de regio van Omring woont. Sommige diensten, producten en cursussen die onder de aan de Omringpas verbonden kortingen en voordelen vallen zijn regio gebonden.
 • Korting of een andersoortig voordeel, aangeboden door een geselecteerde partner verbonden aan de Omringpas, wordt verleend na betaling van de Omringpas aan Omring. Indien het betreffende bedrag na aanmelding niet tijdig betaald wordt of is, of indien u de Omringpas niet kunt tonen aan de geselecteerde partner of anderszins kunt aantonen dat u Omringpashouder bent, wordt het bedrag voor niet-Omringpashouders in rekening gebracht.
 • De kosten van de Omringpas worden jaarlijks in redelijkheid vastgesteld door Omring.
 • De inhoud van de aangeboden kortingen en voordelen kan wijzigen of aangevuld worden gedurende een kalenderjaar.
 • Omring bemiddelt tussen de Omringpashouder en de geselecteerde partner, van wiens diensten, producten of cursussen de Omringpashouder gebruik wenst te maken. Omring is bij de overeenkomst tussen de Omringpashouder en de geselecteerde partner geen (contract)partij. De overeenkomst wordt aangegaan tegen de voorwaarden die de betreffende geselecteerde partner hanteert. Omring is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten, producten of cursussen, of ander handelen of nalaten van de geselecteerde partner. kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de werkzaamheden of de schade veroorzaakt door deze dienstverlener.
 • Omring is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in aanbiedingen of berichten afkomstig van of verstuurd of verwerkt namens geselecteerde partners.

Persoonlijke gegevens

 • Bij de online aanmelding voor de Omringpas dient u een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken ten behoeve van de dienstverlening van Omring in het kader van de Omringpas. Omring gaat met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid met uw persoonlijke gegevens om, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. Het gaat om de volgende persoonlijke gegevens:
  • NAW
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Burgerlijke staat
  • Betaalwijze
  • IP adres
 • Omring verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen voor de volgende doeleinden:
  • Het verwerken van de aanmelding voor de Omringpas, de bevestiging daarvan per e-mail en per post en het toezenden van de Omringpas per post;
  • Het vier keer per jaar per post toezenden van het Omringpas-magazine waarin de aanbiedingen van Omring en geselecteerde partners, evenals verhalen uit de zorg zijn opgenomen;
  • Indien daar apart, uitdrukkelijk voorafgaande toestemming voor is gegeven door middel van een opt-in:
   1. Het verzenden van de Omring e-mail nieuwsbrief;
   2. Het verzenden van relevante informatie over Omring diensten, producten en cursussen, evenals die van geselecteerde partners, op basis van uw interessegebieden zoals aangegeven bij uw aanmelding.
   3. Bovengenoemde toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door gebruik te maken van de afmeldlink in de betreffende berichten.
   4. De verwerking voor meer of andere doeleinden kan uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming, welke alsdan per opt-in zal worden verzocht.
 • Omring verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, waaronder geselecteerde partners. Wel is Omring gerechtigd om op verzoek van een geselecteerde partner waar u zich heeft aangemeld voor het gebruikmaken van een aanbieding of korting, te bevestigen dat u Omringpashouder bent. Ook in dat geval worden echter géén persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Tevens zullen uw persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor de verhuur, verkoop of openbaarmaking daarvan.
 • Omring verwerkt geanonimiseerde gegevens voor analyse- en statistiekendoeleinden en voor de ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en cursussen. Daarbij is geen sprake van herleidbaarheid naar uw persoon.
 • Omring hanteert een cookiebeleid dat raadpleegbaar is via onze website. Afhankelijk van uw toestemming terzake van cookies, kunnen er tevens gegevens opgeslagen en verwerkt worden zoals genoemd in het cookiebeleid.
 • Uw persoonlijke gegevens worden alleen lokaal, op servers van Omring verwerkt. Daarbij hanteert Omring up-to-date technische (beveiligings)systemen en software om dataverlies, hacking of lekken te voorkomen, waarbij uitsluitend een beperkte kring van personen, die een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend, toegang heeft tot de gegevens, voor de uitvoering van de dienstverlening terzake van de Omringpas.
 • Indien u een overeenkomst aangaat met een geselecteerde partner, door op de website van Omring een link van een partner aan te klikken, verlaat u de website-omgeving van Omring en betreedt u de website-omgeving van die partner. Omring is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van dergelijke websites van derden. Deze Spelregels, noch het cookiestatement van Omring zijn niet van toepassing op dergelijke websites.

Als u persoonlijke gegevens wilt inzien, verbeteren, aanvullen of verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar omringpas@omring.nl of bellen met 088 206 79 99.
 

Opzegging en beëindiging

 • Bij een opzegging gedurende het kalenderjaar vindt geen pro rata restitutie plaats van de jaarlijkse bijdrage. Het opzeggen van de Omringpas kan tot 1 december van het lopende kalenderjaar voor het daarop volgende kalenderjaar. Bij een niet tijdige opzegging wordt de Omringpas automatisch verlengd voor het daarop volgende kalenderjaar en is de Omringpashouder de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
 • Wilt u de Omringpas opzeggen? Mail dan naar omringpas@omring.nl of bel 088 - 206 7999.
 • Zolang de jaarlijkse bijdrage niet wordt voldaan, kan geen gebruik worden gemaakt van de Omringpas. Omring is gerechtigd om in dat geval, los van incassomaatregelen en/of te vorderen wettelijke rente naast de jaarlijkse bijdrage, de overeenkomst met u met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 • Omring is verder gerechtigd om de overeenkomst met u onverwijld op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot restitutie en onverminderd de andere maatregelen die Omring in dit geval kan treffen:
  • ingeval van toerekenbaar tekortschieten aan uw zijde in de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst, nadat u in gebreke bent gesteld en binnen 7 dagen daarna nog steeds in gebreke bent;
  • ingeval van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Omringpas;
  • indien u ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst;
  • indien voortduring van de overeenkomst in redelijkheid niet van Omring verlangd kan worden, in ruime zin.

Algemene bepalingen

 • Omring kan de Voorwaarden Omringpas uitbreiden of wijzigen; ingeval van materiële wijzigingen (daaronder niet begrepen het verschuldigde jaarbedrag; dat kan slechts jaarlijks worden aangepast) zal Omring u daarover informeren. Omring behoudt zich het recht om de voorwaarden Omringpas uit te breiden of te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via deze pagina
 • Op uw overeenkomst met Omring, de Omringpas en het gebruik daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft over de Omringpas kunt u contact opnemen met ons klantenservice via 088 206 79 99 of mail naar omringpas@omring.nl.

Activiteitenvoorwaarden Omringpas

Dit zijn onze voorwaarden op alle activiteiten van de Omringpas:

 • De deelnemer meldt zich aan voor een activiteit via onze website, de e-mail of telefonisch. De aanmelding wordt door Omring bevestigd. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een activiteit.
 • De kosten van de activiteit worden automatisch geïncasseerd. Hiervoor vragen wij de deelnemer het machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. 
 • Voor alle activiteiten geldt dat de deelnemer deze tot twee weken voor aanvang kosteloos kan annuleren. Wanneer de deelnemer annuleert binnen twee weken voor aanvang brengt Omring 50% van de prijs van de activiteit in rekening.
 • Omring retourneert geen geld wanneer de deelnemer tijdens een cursus of training besluit deze niet verder te volgen/af te maken.  
 • Omring kan naar eigen inzicht de inhoud, frequentie en/of kosten van een aangeboden activiteit wijzigen.

Neem contact op

Bel 088 – 206 79 99
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omringpas.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker