Omring wil graag dat klanten voor Omring blijven kiezen omdat zij kwaliteit in zorg- en dienstverlening levert. Binnen Omring werken we dagelijks en continu aan kwaliteit. We zijn voorstander van openheid en verantwoording over onze manier van werken en gaan hierover graag in gesprek.

Omring toetst haar kwaliteit onder meer via het landelijke ‘Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg verpleging, verzorging en zorg thuis’ aangevuld met specifieke Omringambities op het gebied van kwaliteit. De Centrale Cliëntenraad en de lokale cliëntenraden zijn nauw betrokken bij het opstellen van het kwaliteitsbeleid. Met de kwaliteitscommissie van de Centrale Cliëntenraad zijn afspraken vastgelegd over onder meer de informatie die zij ontvangen in het kader van kwaliteit.

Kwaliteitskader verantwoorde zorg

De normen voor Verantwoorde zorg toetsen organisaties op vier gebieden, te weten:

•    Lichamelijk welbevinden en gezondheid 

•    Woon- en leefsituatie 

•    Participatie 

•    Mentaal welbevinden

De normen zijn vastgesteld door de cliëntenorganisatie LOC, de beroepsorganisaties NVVA, V&VN en Sting, IGZ , Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS . 

Meer toetsing op kwaliteit

In opdracht van het Zorgkantoor en de branchevereniging Actiz toetst Omring daarnaast jaarlijks op zorginhoudelijke eisen en eenmaal per twee jaar organiseren wij een cliënttevredenheidsmeting. De uitkomsten leiden tot verbeteracties.

Omring ISO gecertificeerd

Hoe maak je kwaliteit zichtbaar? Met die vraag zijn wij in 2015 ism auditor Certificatie in Zorg gestart met de reis om ISO gecertificeerd (ISO9001 ) te worden. Wij zijn trots dat wij deze reis met succes hebben afgelegd en nu officieel ISO gecertificeerd zijn.

Het fundament van Omring ligt op positieve gezondheid en persoonlijke zorg binnen een aangename en veilige leefomgeving. Dat is onze belofte aan de klant. Dit fundament vraagt ook van kwaliteitsmanagement een andere benadering. Kwaliteit is dan meer dan voldoen aan de norm. Het gaat erom wat je aan waarde toevoegt voor de klant. Het nakomen van de klantbelofte. Deze kwaliteit willen wij merkbaar en meetbaar maken in de eerste plaats vanuit het perspectief van de klant en in de tweede plaats vanuit het perspectief van de professional.

Enkele resultaten uit het rapport

Behalve klantgerichtheid, is er tijdens de audits ook aandacht geweest voor de ontwikkeling van medicatieveiligheid, voedselveiligheid, methodisch werken, klachten en communicatie. Een mooie diversiteit dus, waarmee ook het auditteam regelmatig uitgedaagd werd. De teams zijn gevraagd om zichzelf te presenteren en aan te geven hoe zij met kwaliteit bezig zijn. Omring heeft geïnvesteerd in mensen en dat is merkbaar: veel van de medewerkers die tijdens de audit hebben gesproken waren met hun opleiding bezig (bv. van niveau 3 naar 4 en van 4 naar 5). Ook merkbaar is het appel op de eigen motivatie en wordt de kanteling (naar Omzorgen en positieve gezondheid) ingegeven vanuit de intrinsieke kracht en motivatie om van betekenis te zijn voor klanten.

In het geval van incidenten meldt Omring dit actief bij de Inspectie van de Volksgezondheid. De inspectie stelde in 2010 dat de werkwijze van Omring Thuiszorg met betrekking tot het verbeteren van de medicatieveiligheid ‘een compliment waard was van de inspectie en als voorbeeld kan dienen voor veel andere instellingen’.

Voor een volledig overzicht van de kwaliteitsgegevens van Omring verwijzen we naar DIGIMV, te bereiken via www.jaarverslagenzorg.nl, en naar www.kiesbeter.nl.

Wat vinden cliënten en medewerkers?

In 2015 heeft Omring onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten en medewerkers. Cliënten zijn in deze tijd van grote veranderingen tevreden over Omring al zien we wel verschillen tussen locaties en teams in de thuiszorg. Voor ons is dit een stimulans om nog beter te leren van goede voorbeelden. De kwaliteit van onze medewerkers wordt positief gewaardeerd door onze cliënten. Omring Thuiszorg wordt positief aanbevolen door cliënten aan familie en vrienden. Op onze locaties wordt de gastvrijheid en inspraak gewaardeerd. Belangrijk aandachtspunt blijft de ervaren beschikbaarheid van medewerkers. Cliënten en hun naasten zien dit graag verbeteren en op een aantal locaties zijn we het gesprek met hen gestart om hier samen tot verbeteringen te komen. Medewerkers gaan met plezier naar hun werk en halen veel voldoening aan het samen met cliënten komen tot goede zorg en een prettige dag. De ervaren werkdruk en kwaliteit van de communicatie zijn de belangrijkste verbeterpunten.

Zorgkaartnederland

Vanaf 2016 zijn alle zorgonderdelen, teams en huizen, van Omring te vinden op Zorgkaartnederland. Op deze website geven cliënten en/of hun familie een recensie en een waardering over de kwaliteit die zijn ervaren hebben op verschillende gebieden. Omring gebruikt deze informatie actief om de zorgen dienstverlening te verbeteren en de aantrekkingskracht te vergroten. Meer over Zorgkaartnederland vindt u op www.zorgkaartnederland.nl .