Behandelvoorwaarden
Behandelvoorwaarden
Behandelvoorwaarden
Vitaalteam > Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden polikliniek Omring

Samenwerking is een voorwaarde voor een goede relatie tussen u en de behandelaar, en een belangrijke basis voor een succesvolle begeleiding. Duidelijke voorwaarden bevorderen een goede samenwerking. Deze behandelvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en elke polikliniek binnen Omring. Deze behandelvoorwaarden refereren aan de Algemene Voorwaarden voor Zorg zonder Verblijf. Alle behandelingen vinden plaats in het kader van de zorgverzekeringswet bij ons op locatie of bij u thuis. Indien van overheidswege andere- of nieuwe regelgeving met betrekking tot de, door Omring geleverde diensten, wordt uitgevaardigd, wordt deze regelgeving geacht mede de basis te vormen voor de dienstverlening.

Behandelvoorwaarden:

1. In de 1e lijns praktijk/polikliniek kunt u terecht voor behandelingen van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Bij aanmelding dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

2. De gegevens die voor het verlenen van zorg in onze administratie moeten staan (zoals naam, adres, Burger Service Nummer, leeftijd, gezondheid), worden geregistreerd overeenkomstig de Wet Persoonsregistratie. Dat betekent dat de gegevens beschermd zijn. U hebt het recht te weten welke gegevens over u zijn opgenomen. U kunt ze ter inzage vragen. Wijzigingen omtrent uw adres, ziektekostenverzekeraar en de eventuele Aanvullende Verzekering (AV) dient u direct schriftelijk danwel telefonisch door te geven aan het Paramedisch secretariaat.

3. Indien u een verwijzing van de huisarts/specialist heeft dient u deze bij aanmelding te overleggen.

4. Wanneer u elders een van deze therapieën ontvangt, dient u dat kenbaar te maken tijdens de aanmelding.

5. Wij streven naar een vaste behandelaar voor iedere klant. Hij of zij is verantwoordelijk voor de behandeling. In geval van geplande afwezigheid wordt uw behandeling door een collega overgenomen.

6. Afspraken kunt u tot maximaal 48 uur van tevoren telefonisch annuleren (voor de maandag op de vrijdag voorafgaande vóór 16.30 uur). Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht. Het verzuimtarief is 100% van het behandeltarief en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoedt en worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de behandelaar zal Omring, mits wij u kunnen bereiken, tijdig op de hoogte stellen of voor een vervanger zorgen. Bij annulering van een afspraak door de behandelaar bestaat geen aanspraak op vergoeding van kosten van welke aard of uit welke hoofde dan ook gemaakt aan de zijde van de cliënt.

7. De tarieven voor bovengenoemde dienstverlening worden door uw dienstverlener, zorgverzekeraar danwel de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld.

8. In principe worden de kosten omtrent uw behandeling door ons bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. Indien dit niet mogelijk is bent u zelf betaling verschuldigd. U kunt vervolgens zelf de ontvangen factuur declareren bij uw zorgverzekeraar. Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij niet (tijdige) betaling is Omring gerechtigd over te gaan tot (buiten)gerechtelijke incasso. De buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor uw rekening.

9. U kiest zelf uw eigen zorgverzekering en mogelijk een aanvullende verzekering. U kunt nagaan of, en hoeveel behandelingen bij Omring door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Als u in de loop van de behandeling besluit om voor een andere aanvullende verzekering te kiezen of een andere zorgverzekeraar. is het van belang dat u die gegevens tijdig aan ons kenbaar maakt, zodat wij kunnen declareren bij de juiste zorgverzekeraar.

10. Wij gaan ervan uit dat behandelaar en cliënt zich gedragen zoals de algemeen aanvaarde omgangsvormen en de wet dat voorschrijven. Vooral agressie, seksuele intimidatie of discriminatie worden niet geaccepteerd. Als een medewerker of klant zich niet houdt aan de algemeen aanvaarde omgangsnormen kan dit in het uiterste geval leiden tot het verbreken van de behandelovereenkomst.

11. Klachten van cliënten worden afgehandeld op basis van de klachtenregeling, Deze liggen op alle locaties van Omring ter inzage.

12. Alles wat u met de behandelaar bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. U mag van de behandelaar een deskundige behandeling verwachten. Daarom overlegt de behandelaar zonodig met een collega en wint informatie in bij hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan derden (bijv uw partner, familie of vrienden) informatie worden doorgegeven. De organisatie beschikt over een privacy reglement. Hierin is onder andere opgenomen de manier waarop de geheimhouding is geregeld. De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger in de directe omgeving van de cliënt kunnen schriftelijk vragen om inzage in en verbetering, aanvulling of verwijdering van de eigen gegevens. Dit reglement voldoet aan de wet op de privacy en bevat tevens een klachtenprocedure. Wilt u dit reglement inzien, vraag het uw behandelaar.

13. Omring garandeert, bij de uitvoering van de dienstverlening, de inzet van professionele medewerkers, die beschikken over, op de aard van de dienstverlening, afgestemde deskundigheid.

14. Met het aangaan van de behandelrelatie verklaart de cliënt, dat deze voorwaarden aan hem of haar zijn uitgereikt en dat hij/zij met deze voorwaarden instemt.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 - 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10