logo 2
logo 3
logo 4
Omring > Gezocht: Bestuurder in tweehoofdige Raad van Bestuur
Laatst geplaatste items

Piet Sijm, bewoner Overvest: “Er zit weer léven in mijn dagen!” Piet Sijm, bewoner van zorgcentrum Overvest (Omring) in Enkhuizen is zeer enthousiast over de lee... Lees verder >


Omring en Westfriesgasthuis openen herstelafdeling in ziekenhuis Direct na een ziekenhuisopname naar huis is niet voor iedereen mogelijk. Daarom starten Omring en... Lees verder >


Jolanda Buwalda nieuwe bestuursvoorzitter Omring Jolanda Buwalda is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Omring. Zij... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Gezocht: Bestuurder in tweehoofdige Raad van Bestuur

01 mrt

Omring is een zorgorganisatie in Noord-Holland die diensten aanbiedt op het gebied van wijkverpleging, wonen met zorg, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding. Verder zijn er diensten zoals het uitzendbureau en de thuiszorgwinkel. De kernregio’s van Omring zijn West-Friesland en de Kop van Noord Holland, inclusief Texel. Omring heeft een omzet van ongeveer 153 miljoen euro, circa 3300 medewerkers en circa 2000 vrijwilligers. Omring heeft 25 woonzorglocaties, deels in eigendom, deels huur, verspreid over het werkgebied en beschikt daarmee over een substantiële vastgoedportefeuille. Het hoofdkantoor van Omring, ‘Het Baken’, staat in Hoorn. De missie van Omring is met zorg bij te dragen aan de kwaliteit van samen leven vanuit de visie dat ieder mens een individu is en zelf zijn of haar eigen leven wil inrichten. Omring handelt vanuit haar kernwaarden eigen regie, samen en positief. Deze kernwaarden zijn breed bekend in de organisatie en geven richting aan het dagelijks handelen.

De organisatie

Omring is een visiegedreven organisatie, die goed heeft geanticipeerd op de veranderingen in de zorg en de veranderende financiële eisen. Omring vaart een stabiele (financiële) koers en is financieel gezond. De afgelopen jaren heeft Omring veel geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg voor haar cliënten, de kwaliteit van medewerkers en de kwaliteit van het intern functioneren. Dat heeft onder meer geleid tot zelfstandige en kleinschalige teams in de thuiszorg en de implementatie van de visie op het zorgen voor mensen met dementie in kleinschalige woonomgevingen. De afgelopen jaren heeft de organisatie de activiteiten hulp bij het huishouden en kraamzorg afgestoten en is de organisatie zich gaan focussen op de meer complexe en chronische zorg.

De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur met een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. De Raad van Bestuur staat daadwerkelijk in verbinding met de organisatie en is zichtbaar en benaderbaar op alle niveaus. Bestuur en directie werken goed samen. Het management / directie bestaat uit twee directeuren Wonen en Zorg (intramurale zorg), een directeur Thuiszorg, een directeur ABC (Advies- en Behandelcentrum), een directeur Financiën, Planning & Control, een directeur Vastgoed, een concernmanager ICT, een manager Marketing & Sales, een directeur P&O, een Communicatie adviseur en de bestuurssecretaris. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de samenwerking en in het zoeken naar een optimale setting voor de MT-vergaderingen. Bestuur en directie vergaderen aan de hand van thema’s die worden voorbereid. In deze tweewekelijkse MT-vergaderingen kijkt men breed, ook over de grenzen van het eigen domein heen. Het MT is beleidsvoorbereidend, de Raad van Bestuur, die elke week samenkomt, is besluitvormend. Met de ondernemingsraad bestaat een goede en open relatie evenals met de centrale cliëntenraad. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Na 12 jaar heeft de voorzitter, Victor van Dijk, besloten zijn loopbaan elders te vervolgen.

Cultuur

Omring is een prettige, warme organisatie. Niet politiek, gericht op samenwerking en met oog voor de medewerkers. Medewerkers worden gewaardeerd om wie ze zijn (je kan ‘jezelf’ zijn) en er wordt gelachen. Er wordt hard gewerkt en medewerkers hebben langjarige dienstverbanden. De cultuur is nuchter, ‘doe maar gewoon’. Teams bestaan veelal lang in dezelfde samenstelling, met name intramuraal.

Veranderend zorgveld en de rol van Omring

De stelselwijziging in de zorg heeft geleid tot aanpassing van de vastgoedportefeuille. De afgelopen jaren zijn aanzienlijke kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd door nieuw- en vernieuwbouw. In ontwikkeling is een zevental nieuwbouwprojecten voor mensen met een complexe zorgvraag, geschikt voor scheiden van wonen en zorg. De portefeuille biedt daarmee een steeds diverser palet aan woon-/zorgvormen. Omring speelt daarop in met een aanbod dat past bij de vraag. Het ontwikkelen van nieuwe formules en concepten met een goede businesscase blijft van groot belang om ook in de toekomst een gezonde zorgonderneming te kunnen zijn. Omring anticipeert op deze ontwikkelingen. Voor geriatrische revalidatie is in dat kader recent een samenwerking gestart met de Zorgcirkel en ook breder zijn en worden samenwerkingen, met ziekenhuizen en huisartsen vormgegeven. Nieuwe zorgarrangementen en interventies worden met succes gecontracteerd.

De demografie van Noord Holland Noord is van invloed op het aanbod van Omring. Noord-Holland Noord krijgt te maken met een dubbele vergrijzing en een krimp van de arbeidsmarkt. Er komen steeds meer ouderen bij en de gemiddelde levensverwachting van deze groep stijgt. Tegelijkertijd neemt in procentuele en absolute aantallen het aantal mensen onder de 65 juist af. De sociaal economische status van de bevolking in Noord Holland Noord is lager dan de rest van Nederland. Over het algemeen is een groep met een lagere SES kwetsbaarder en heeft meer last van co- of multimorbiditeit.

Omring wil een duurzaam presterende organisatie zijn en blijven. Daarvoor is het noodzakelijk om financieel gezond en op alle organisatieonderdelen renderend te zijn. Er is geen ruimte meer voor verliesgevende onderdelen, daarvoor zijn de marges niet meer toereikend. Dat betekent strak sturen op alle onderdelen, waarbij elk onderdeel de verantwoordelijkheid heeft om rendabel te zijn.

Toekomstige ontwikkelingen

Breed gedeeld is evenwel de overtuiging dat Omring weliswaar ruim aandacht heeft voor innovatie, maar dat de organisatie nog ondernemender moet worden om innovaties in de markt te zetten en haar marktpositie te versterken. Vanuit die optiek wordt naar de geografische spreiding gekeken, naar de vraag van bijzondere doelgroepen, naar het productportfolio en naar strategische samenwerking met andere marktpartijen. De strategische keuze van Omring om zich te focussen op complexe en chronische zorg is het uitgangspunt.

Met de veranderende zorgvraag en het veranderende aanbod zal Omring zich ook intern meer bedrijfsmatig moeten ontwikkelen. Ook medewerkers zijn er zich bewust van dat iedereen moet mee-veranderen. De Raad van Bestuur investeert in de ontwikkeling van medewerkers en draagt er zorg voor dat het beleid ook goed wordt uitgevoerd. De uitdaging is om flexibiliteit en eigenaarschap te organiseren op alle niveaus in de organisatie.

Omring binnen de sector

Binnen de VVT-sector staat Omring bekend als één van de betere en gezonde grotere organisaties. Op elk van de terreinen, strategie, kwaliteit, personeelsbeleid, innovatie, vastgoedvisie, behoort Omring tot de beter presterende organisaties. De Raad van Bestuur participeert in diverse commissies en samenwerkingsverbanden op landelijk niveau. Ook de MT-leden hebben hun landelijke en regionale netwerken.

Raad van Bestuur

De collegiale Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Omring; de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Bepaalt de strategische koers van de organisatie in het veranderende zorglandschap. Investeert in en versterkt waar nodig de samenwerking met externe partijen. Stelt de kaders vast (o.a. door een Strategische Agenda) en stuurt de organisatie aan. Innoveert, onderneemt en zorgt voor een bij deze tijd passend productportfolio. Investeert in goed werkgeverschap en biedt medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden; is een goede werkgever. Is waardengeoriënteerd en ambitieus in het willen realiseren van de klantbeloften.

Bestuurlijke aandacht

De focus zal de komende jaren vooral uitgaan naar innovatie, positionering en het aanbieden van een passend productportfolio. Met de komst van een nieuwe bestuurder in 2014 is meer aandacht vrijgemaakt voor strategie, contractering, zorginhoudelijke kwaliteit, innovatie, marketing & sales en externe samenwerking. De Raad van Bestuur is ondernemend(er) geworden en heeft aantoonbare kwalitatieve en kwantitatieve resultaten geboekt. Het borgen en implementeren van nieuwe activiteiten ook in relatie met de backoffice en vice versa is een aandachtspunt, mede gelet op de grootte van de organisatie en de grote geografische spreiding. Aandacht behoeft het methodisch en resultaatgericht werken, aandacht voor standaardisatie, informatisering (bij uitbouw ECD, AOIC, contractmanagement, inkoop). Er is de constante druk van de veranderende markt, de toenemende compliance en de eisen van de IGZ. Het klantdenken en het interne serviceniveau moet nog meer centraal staan. Kritische bedrijfsprocessen moeten daarop worden ingericht. ICT moet op orde zijn. Er zal nog meer moeten worden ingezet op het gebruik van technologie, ook in relatie tot samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen en/of ziekenhuizen en op het binden en boeien van medewerkers.

Profiel Raad van Bestuur

De twee statutaire bestuurders maken deel uit van het regulier overleg met de Raad van Toezicht en leggen beiden verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Beide bestuurders maken gezamenlijk een portefeuilleverdeling en informeren de Raad van Toezicht hierover. De kwaliteit van het collegiale bestuur wordt in de huidige onrustige markt alleen maar belangrijker en de taken worden complexer. Goed kunnen samenwerken is van het grootste belang alsmede een goede relatie met Raad van Toezicht, OR, Cliëntenraad en de overige stakeholders. De bestuurders zijn complementair, hebben vertrouwen in elkaar en bieden elkaar tegenspel. Er moet synergie zijn, soms mag het schuren maar daar moet het wel beter van worden. De Raad van Bestuur als geheel moet kunnen doorpakken en besluitvaardig zijn. De bestuurders hechten waarde aan de rol van de medezeggenschapsorganen van zowel cliënten als medewerkers en betrekken hen in een vroeg stadium.

Nieuwe bestuurder

De te werven bestuurder heeft een achtergrond in en ruime kennis van de brede bedrijfsvoeringsportefeuille. Beschikt over ruime kennis van zorgfinancien, ook van de macro-ontwikkelingen op dit gebied, en heeft bij voorkeur zicht op de politieke ontwikkelingen en de financiele doorvertaling daarvan. Heeft meer dan alleen op hoofdlijnen kennis van vastgoed en heeft kennis en aantoonbare affiniteit met informatiemanagement, ICT-ontwikkelingen en de toepassing daarvan in de langdurige zorg. Gelet op de grootte van de organisatie en de complexiteit van het veranderend zorgveld beschikt de bestuurder over ervaring op eindverantwoordelijk bestuurlijk niveau in de (langdurige) zorg. Bij de fase waarin Omring zich bevindt, past een 'echte' zorgondernemer; businesswise, bijvoorbeeld uit de private zorg of iemand met een 'mengprofiel' (publiek en privaat). Iemand die niet alleen ondernemend is, maar iemand die 'een ondernemer' is. Iemand die fris kijkt en het 'net even anders doet'. Iemand die Omring zelfbewust maakt, resultaat gedreven en zakelijk is, vanuit een moreel kompas en met gevoel voor intermenselijke verhoudingen binnen een zorgorganisatie.

De zittende bestuurder wordt per 1 maart a.s. benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter heeft de rol van eerste externe gezicht. Essenties voor het bestuur zijn gelijkwaardigheid en collegialiteit.

Aanvullend is een bestuurder nodig die:
- de huidige koers samen met de zittende collega versnelt, ondernemende impulsen geeft en tegelijkertijd goed oog houdt voor de haalbaarheid;
- actuele bedrijfsconcepten kan invoeren en lopende en komende innovaties en veranderingen pragmatisch naar de organisatie-inrichting en de bedrijfsvoering kan vertalen en deze succesvol kan implementeren;
- calculeert of projecten ook de gewenste resultaten en impact hebben;
- met een strategische visie die beschouwend kan zijn, kan anticiperen en proactief kan sturen;
- bestuurlijk evenwichtig is; 'geen avonturier, maar wel reislustig'

Functie-eisen

- Academisch werk- en denkniveau;
- Ervaring op eindverantwoordelijk bestuurlijk niveau van een grote maatschappelijke (zorg)organisatie;
- Een financiële of bedrijfseconomische (opleidings)achtergrond en ruime ervaring met de brede bedrijfsvoeringsportefeuille. Heeft kennis van zorgfinanciering en van de macro-economische ontwikkelingen op dit terrein en inzicht in de strategische aspecten van ICT, vastgoed en procesmanagement;
- Afkomstig uit een ondernemende sector; ervaring opgedaan in het bedrijfsleven is een pre;
- Daadwerkelijke ervaring met ondernemen in de zorg; is een 'zorgondernemer', ondernemend, ambitieus en innovatief;
- Beschikt over veranderkundige ervaring en een visie op organisatieontwikkeling;
- Is procesmatig sterk en is in staat ingezette processen op koers te houden; - heeft oog voor borging en is een 'afmaker';
- Is pragmatisch, down-to-earth, overziet het geheel;
- Beschikt over natuurlijk gezag, is consistent en een leider met visie.

De nieuwe bestuurder is bij voorkeur woonachtig in de regio waarin de hoofdactiviteiten van Omring plaatsvinden en heeft daar een relevant netwerk of is in staat dit snel op te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2). Omring is ingedeeld in trede IV met een maximum van € 166.000,- inclusief werkgeversbijdrage pensioen en alle andere componenten die binnen de WNT2 als beloning worden gerekend.

Procedure

Omring laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan . Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Eva Dankers op 030-8200065.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief vaak tot storingen in het email verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Planning

De procedure is gericht op afronding voorjaar 2017.

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10