igz
igz 2
igz 3

Bij Omring ervaren wij dagelijks de mooie kanten van ons vak. De cijfers en waarderingen die klanten geven aan Omring, maken ons trots.

Omring > Kwaliteit bij Omring n.a.v. uitvraag IGZ
Laatst geplaatste items

De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring op het gebied van geriatrische re... Lees verder >


Nieuw woonzorgcomplex helpt mensen met zware zorgvraag zolang mogelijk hun eigen leven voort te zetten Op 15 februari ondertekenden woningstichting Het Grootslag en Omring de samenwerkingsovereenkomst... Lees verder >


Baanbrekende samenwerking Omring / VGZ Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjari... Lees verder >

Alle nieuwsitems

Kwaliteit bij Omring n.a.v. uitvraag IGZ

31 jan

Aanleiding: publicatie van de uitvraag Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De IGZ heeft in 2016 informatie opgevraagd over de kwaliteit van zorg bij alle organisaties in onze sector. Vanzelfsprekend heeft ook Omring meegedaan aan deze uitvraag en de gevraagde gegevens aangeleverd bij de IGZ. Dit omdat we trots zijn op de warme zorg die op professionele wijze geleverd wordt en omdat het altijd beter kan. We willen blijven leren, ook van elkaar.

De opgevraagde informatie gaat voornamelijk over vrijheidsbeperkende maatregelen, mondzorg en psychofarmaca (geneesmiddelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen).

Hoewel de door de IGZ gehanteerde definities niet altijd eenduidig zijn, hebben wij deze met mede-betrokkenheid van onze artsen, naar eer en geweten ingevuld. Wij hebben ook toestemming gegeven voor publicatie, want Omring werkt graag mee aan transparantie.

Samenvattend: wij boeken goede vooruitgang op de verschillende gebieden. Met betrekking tot mondzorg zijn we goed op weg en werken we aan verdere verbeteringen. Omring is terughoudend met het voorschrijven van psychofarmaca en vrijheidsbeperkende maatregelen. Wij willen omgekeerd techniek gebruiken voor vrijheidsverruiming. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik van een GPS-systeem zodat mensen met dementie zelfstandig naar buiten kunnen. Ondanks de inzet tot beperking van psychofarmaca en vrijheidsbeperking, kunnen onze cliënten niet zonder. Daarvoor zijn de ziektebeelden te zwaar.

Bij vestigingen waar Omring samenwerkt met ketenpartners, zoals (apotheekhoudende) huisartsen en apothekers heeft Omring geen behandelverantwoordelijkheid en geen beschikking over de gegevens van psychofarmaca. U kunt de gegevens die wij aan de IGZ hebben aangeleverd vinden via de website van de IGZ. De IGZ heeft de informatie per woonzorglocatie geordend. U vindt de gegevens via deze link.

De context: kwaliteit bij Omring

Bij Omring ervaren wij dagelijks de mooie kanten van ons vak. De cijfers en waarderingen die klanten geven aan Omring, maken ons trots. Op Zorgkaartnederland geven klanten en familie de medewerkers in de huizen van Omring over 2016 een 8 en de medewerkers in de thuiszorg en wijkverpleging een 8,7. Ook komen er geregeld warme brieven binnen van familie die ons bedanken voor de warme zorg en ondersteuning. Natuurlijk zijn er tussen alle lof door ook kritische geluiden van klanten en familie. Daar kunnen we van leren en gaan we te allen tijde het gesprek over aan. Omring is ook deelnemer aan het traject Waardigheid & Trots van het ministerie van VWS.

De kracht van de zorg is dat het echt mensenwerk is. Door mensen, voor mensen. Bij ons werk dat in het teken staat van de zorg voor en het welzijn van vaak kwetsbare mensen, is liefdevolle en persoonlijke zorg het uitganspunt. Hier staan we voor en hier gaan we voor. Kwaliteit is dus meer dan enkel veiligheid, goede mondzorg of verantwoord omgaan met medicatie. Hieronder gaan we kort in op onze visie op zorg, het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en hoe wij die waarmaken.

Positieve gezondheid als kompas voor ons professioneel handelen

Het geven van liefdevolle en persoonlijke zorg begint bij veerkracht en zelfregie en het aansluiten op de echte motivatie of belangstelling van mensen zelf. Daarom omarmen wij het begrip ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Positieve gezondheid wordt gezien als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Deze beweging is richtinggevend is in de manier waarop we naar mensen kijken en de manier waarop onze organisatie is ingericht. Positieve gezondheid is essentieel voor ons professioneel handelen en de kwaliteit.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Onlangs bracht het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit. Het doel van dit kader is drieledig. Ten eerste beschrijft het document wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ten tweede biedt het opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. En als laatste vormt het een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Dit Kwaliteitskader is voor Omring een goede stimulans in het verder verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Het is een helder document waarbij wij ons zeer kunnen vinden in de goed verwoorde uitgangspunten: cliënt centraal, nadruk op leren en herstel van vertrouwen in de mensen die in de verpleeghuiszorg werken.

Wel hebben we onze zorgen over, de in het Kwaliteitskader geformuleerde, personeelssamenstelling. Wij erkennen de druk op de zorgprofessionals. De zorgzwaarte van onze cliënten neemt toe en de budgets worden krapper. Bovendien verandert er veel aan de wijze van werken door nieuwe regels en systemen. Maar binnen de huidige financiële mogelijkheden en gezien de krapte op de arbeidsmarkt, ontbreekt het ons aan mogelijkheden om aan deze eisen precies te voldoen. Uiteraard investeren wij wel fors in opleidingen, kwaliteitsverbetering en stageplekken en doen we hard ons best om nieuwe collega’s aan ons te binden. En meer dan in het Kwaliteitskader staat beschreven, hechten wij erg aan de belangrijke rol die familie en vrienden hebben in de zorg en ondersteuning aan hun naasten. Zij dragen enorm bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Hier zien wij bij Omring al veel mooie voorbeelden van. En dat was één van de bedoelingen van de transitie van de langdurige zorg.

Verder aan de slag met kwaliteitsverbetering

Wij blijven verder werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven. Kwaliteit in technische, professionele zin, maar ook (en vooral) op het gebied van liefdevolle en persoonlijke zorg. De relatie tussen cliënten en zorgprofessionals staat hierbij centraal en we investeren in deskundige en goed gefaciliteerde medewerkers. Nu en in de toekomst.

Centrale Cliëntenraad over Omring en kwaliteit

“Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit van zorg die door de medewerkers van Omring wordt geleverd. Op signalen van cliënten en familie over persoonlijke wensen wordt goed gereageerd. De impuls die uitgaat van de Waardigheid & Trots gelden is een verrijking van het leven van de bewoners in onze huizen. Binnen Omring zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief en door hen worden de medewerkers op heel veel punten ontlast” - Mevrouw Steltenpool-Visser, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Centrale Cliëntenraad Omring

Contact met Omring

Vragen aan Omring 088 – 206 89 10 service@omring.nl

Omring in mijn buurt Voer uw postcode in en vind onze zorg en diensten in uw buurt.

24 uur per dag / 7 dagen per week 088 - 206 89 10